Latapoxy 300

To komponent epoxy lim til underlag av stål, epoxymaling og hvor det kreves epoxy lim.

  • EN 12004 R2